Verdrag

Alles over het ADR

Wat is het ADR?
Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hierin worden regels gesteld waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen. Ook de verplichte ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen is hierin geregeld.
Lees meer

Wat zijn gevaarlijke stoffen?
Bij gevaarlijke stoffen wordt misschien in eerste instantie gedacht aan explosieven, gassen, brandstoffen of chemische producten, maar ook stoffen en producten die je niet direct als gevaarlijk zou bestempelen kunnen hieronder vallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld cosmetische producten, reinigingsmiddelen en verfproducten. Zelfs middelen uit de voedingsindustrie kunnen soms gevaren opleveren.
Lees meer

De Inspectie Leefomgeving en Transport
Het ILT is de belangrijkste toezichthoudende instantie op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. De VROM-Inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) vormen vanaf 1 januari 2012 samen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De fusie komt voort uit de herschikking van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (VenW). Dit heeft geleid tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). In 2017 is dit ministerie hernoemt tot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT is onderdeel van het ministerie van IenW.
Lees meer