Opslag gevaarlijke stoffen en de omgevingswet

Redactie
22 juni, 2023
2,5 minuten leestijd
Gevaarlijke stoffen Opslag

De omgevingswet is een wet waar al een aantal jaren over gediscussieerd wordt en waar de nodige vraagtekens bij geplaatst zijn. De definitieve inwerkingtreding heeft dan ook een aantal jaren op zich laten wachten door diverse omstandigheden. De politiek was niet zover, de systemen functioneerden niet etc. Op dit moment (oktober 2022) lijkt het erop dat de wet per juli 2023 in werking zal treden.

De nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet is bedoeld om vergunningsaanvragen op het gebied van ondermeer ruimtelijk beheer en vestiging makkelijker te maken. Een aantal wetten, regelingen en ook lokale verordeningen komen te vervallen en worden opgenomen in de omgevingswet. De wet Milieubeheer is hier een van met betrekking tot en, de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen. Tevens gaan alle lokale gemeentelijke regelingen, bestemmingsplannen en Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV )een plaats krijgen in het nieuw te vormen omgevingsplan.

De huidige systematiek

Als we gaan kijken naar de huidige systematiek, dan kennen we vanuit de wet Milieubeheer het Besluit Omgevingsrecht (BOR), het Activiteitenbesluit en de activiteitenregeling. Vanuit deze structuur dient elke onderneming voor wat betreft de milieueisen voor opslag van gevaarlijke stoffen zich te typeren als een type inrichting. Dit betreft Type A inrichtingen, Type B inrichtingen en Type C inrichtingen.

Een bedrijf wat niets doet met gevaarlijke stoffen in opslag zal waarschijnlijk zichzelf classificeren of geclassificeerd worden als Type A. Een Type A inrichting hoeft voor wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen verder niets te doen. Voor Type B of Type C wordt dit anders. Type B inrichtingen dienen de activiteiten te melden bij het bevoegd gezag en de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Dit gebeurd via een elektronisch systeem – AIMonline.nl. De activiteitenmelding kan door de RUD aangevuld worden met maatwerk met betrekking tot de opslag van de gevaarlijke stoffen. Tevens dienen de Type B inrichtingen te voldoen aan een aantal met name genoemde hoofdstukken en paragrafen uit de PGS-15. Indien het bedrijf zich classificeert als Type C inrichting is de inrichting vergunning plichtig. In de vergunning zijn dan alle zaken vermeld waaraan voldaan moet worden voor ondermeer de opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen, gekoppeld aan de PGS-15.

De nieuwe systematiek

Deze hele structuur gaat op de schop en bestaat straks niet meer onder de nieuwe omgevingswet. In de nieuwe omgevingswet gaan we te maken krijgen met milieubelastende activiteiten en zul je op basis van de milieubelastende activiteiten gaan kijken welke zaken er geregeld moeten gaan worden voor de opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen. Ook hierbij wordt dan een onderscheid gemaakt in meldingsplicht of vergunningsplicht. Veel van de richtlijnen uit de huidige PGS-15 zijn opgenomen in de nieuwe omgevingswet en daar waar in de omgevingswet verwezen wordt naar de PGS-15 zal in de bijlage bekeken moeten worden welke versie van de PGS -15 bedoeld wordt. Op dit moment wordt verwezen naar wat nu de interim PGS-15 heet. Dit is de juridische wettelijke koppeling met de richtlijnen.

Overgangsrecht

Een nieuwe wet met geheel andere systematiek laat een juridische leegte. Daar is in het overgangsrecht in voorzien. Vanuit het overgangsrecht wijzigt er feitelijk weinig tot niets voor bestaande bedrijven/inrichtingen. Huidige meldingen activiteitenbesluit Type B inrichtingen worden meldingen omgevingswet. Zo ook voor de vergunningen Type C inrichtingen. Dit worden dan vergunningen omgevingswet. Bedrijven doen er echter wel goed aan zich te verdiepen in de nieuwe systematiek. Een bedrijf mag namelijk afzien van het overgangsrecht en een herziening vragen op basis van de milieubelastende activiteiten vanuit de omgevingswet. Je bent vrij om op basis van de nieuwe omgevingswet zelf weer een nieuwe vergunning aan vragen als dat voor jou bedrijf voordeliger is. Je mag dus afzien van het overgangsrecht, het overgangsrecht is bedoeld om continuïteit te geven.

Reikwijdte PGS 15 vs. Lithium

Zoals al eerder aangegeven geeft de huidige systematiek met de PGS-15 de richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen weer. In de huidige systematiek van de PGS-15 zijn vanuit de klasse 9 alleen de milieugevaarlijke stoffen met UN nummers UN3077 en UN3082 specifiek opgenomen. De huidige opslag van lithium batterijen, ook een klasse 9, is dus niet geregeld vanuit de PGS-15. Dit betekent niet dat er geen richtlijnen zijn. Altijd blijft vanuit het Besluit Omgevingsrecht(BOR) de zorgplicht gelden en is er ook een circulaire gepubliceerd vanuit de overheid voor de opslag van lithium batterijen. Het besef van het risico van de opslag van lithium batterijen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het bewustzijn daarin is groter geworden. Men is gaan nadenken over een aparte richtlijn, specifiek voor de opslag van lithium batterijen, de PGS-37. De PGS-37 is uiteindelijk in het afgelopen jaar uiteengevallen in de PG 37-1 voor de Energie opslag systemen (EOS) en de PGS 37-2 voor de opslag van Lithium Energiedragers.

Opslag Lithium Batterijen PGS 37-2

PGS 37-2 is specifiek ontwikkeld voor de opslag van lithium batterijen. Op dit moment is de PGS 37-2 in een afrondende fase, maar heeft nog geen definitieve status. Daardoor kan er vanuit de nieuwe omgevingswet ook nog geen juridische koppeling gemaakt worden met deze PGS 37-2. Na de inwerkingtreding van de omgevingswet is te verwachten dat bij de eerstvolgende reparaties van de wet, er een juridische koppeling met de PGS 37-2 wordt gemaakt. Dit kan al binnen enkele maanden zijn.

Dat er in de PGS-37-2 hele verregaande maatregelen staan waar heel veel bedrijven mee te maken gaan krijgen, waaronder ook showrooms, elektronicazaken, de fietsenmaker etc., is wel al duidelijk. Verschillende bedrijven gaan te maken krijgen met de PGS 37-2 en dat gaat een behoorlijke impact geven als de nieuwe richtlijnen van kracht worden. Lees hier de whitepaper over Opslag Lithium Energiedragers >>

Wees voorbereid

Uit bovenstaande komt wel naar voren dat er nog veel “juridische” zaken ontbreken, hetgeen niet betekent dat deze niet geregeld zullen gaan worden. De winstwaarschuwing voor een ieder is wel, het gaat komen en waarschijnlijk sneller dan je denkt! De nieuwe omgevingswet kan in beginsel weinig impact lijken te hebben vanuit het overgangsrecht, maar herzieningen en beschouwingen van huidige situaties en aanpassingen naar nieuwe situaties gaan altijd sneller dan verwacht. En ook het bevoegd gezag zal na het overgangsrecht alle zaken nog eens onder de loep nemen en overgaan tot herziening van vergunningen of meldingen daar waar nodig.

Voor de opslag van de verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen zijn we op dreef in de nieuwe omgevingswet en PGS-15. Voor Lithium opslag zal dit ook niet lang meer duren. De nieuwe omgevingswet betekent weer verdiepen in de bedrijfsprocessen en het op orde houden op basis van de nieuwe regelgeving indien nodig. Hiermee is tijd gemoeid en dat kost geld, ook extra kosten met betrekking tot leges. Heeft u met deze zaken te maken, laat u dan goed voorlichten en wees voorbereid.

NOTE: Het bovenstaande geeft geen volledig beeld, het is slechts informatief bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Meer interessante artikelen

Voorbereidende e-learning als vast onderdeel van IATA-cursussen 7.1 en 7.3

Redactie
7 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Opleidingen

"Kijkgedrag cruciaal voor veilig besturen heftruck of reachtruck"

Redactie
6 juni, 2024
2,5 minuten leestijd
Nieuws
© Copyright 2024 Special Cargo - gevaarlijke stoffen, security | Algemene voorwaarden Services | Algemene voorwaarden College | Cursusvoorwaarden | Privacy