Nieuws

PGS 37-2 verschenen voor openbare commentaarronde

01 april 2022

De PGS 37-2, lithium-houdende energiedragers (opslag) is deze week beschikbaar gekomen voor de openbare commentaarronde. Alle belanghebbenden zijn door de PGS organisatie uitgenodigd om voor 29 mei 2022 commentaar te geven op de conceptversie die nu is vrijgegeven.

PGS 37-1 & PGS 37-2
Zoals eerder al bekend werd is de PGS 37 tijdens het ontwikkelproces gesplitst in 2 delen. De PGS 37-1 heeft betrekking op het in bedrijf hebben van Energie Opslag Systemen met een vermogen van meer dan 20 kWh. De PGS 37-2 geeft voorschriften voor de veilige opslag van lithium ion energiedragers. Het toepassingsbereik strekt zicht uit over de UN nummers UN 3090, 3091, 3166, 3171, 3480, 3481 en 3536. Daarmee is de PGS 37-2 van toepassing op alle soorten lithiumdragers, variërend van lithium metaal tot lithium ion, en van kleine knoopcellen en batterijen tot elektrische voertuigen en energie opslag systemen.

Ondergrenzen
In de PGS worden enkele ondergrenzen gegeven. Als de hoeveelheid opgeslagen energiedragers per brandcompartiment onder deze hoeveelheden blijft, zal de PGS 37-2 niet van toepassing zijn. Het gaat daarbij om de volgende grenzen:

• Opslag van maximaal 1000 kg energiedragers, als de energiedragers vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers, als de energiedragers niet vervoerd kunnen worden onder bijzondere bepaling 188 van het ADR;
• Opslag van maximaal 1 defecte of beschadigde energiedrager;
• Opslag van maximaal 333 kg energiedragers ten behoeve van recycling of eindverwerking.

Verder worden beperkte werkvoorraden uitgesloten van het toepassingsbereik, evenals stalling van voertuigen, werktuigen en tweewielers die voor reparatie zijn aangeboden door hun eigenaar. Voertuigen, werktuigen en tweewielers die op voorraad gehouden worden vallen wel weer onder de PGS 37-2. Bovendien valt ook het opladen van energiedragers zoals elektrische fietsen en scooters niet onder het toepassingsbereik van de PGS 37-2.
Dit heeft tot gevolg dat niet alleen de hele logistieke keten moet gaan voldoen aan de PGS 37-2 (voor zover de opgeslagen hoeveelheden de gestelde ondergrenzen overschrijden), maar ook bedrijven als fietsenmakers, auto verkopers en elektronicawinkels.

PGS Nieuwe Stijl
De PGS organisatie is inmiddels al geruime tijd bezig om de bestaande PGS’n om te zetten naar de PGS Nieuwe Stijl. De Nieuwe Stijl houdt in dat voorschriften van toepassing zijn op basis van risicobenadering. Er worden scenario’s beschreven waarin zich ongewenste gebeurtenissen kunnen voordoen. Aan de scenario’s zijn doelvoorschriften gekoppeld, die aangeven wat er geregeld moet worden om de ongewenste gebeurtenis te voorkomen. Bij de doelvoorschriften zijn weer maatregelen voorgeschreven die genomen moeten worden om het gestelde doel te bereiken.

Brandcompartimenten
Eén van de gestelde voorwaarden is dat lithium energiedragers opgeslagen moeten gaan worden in brandcompartimenten. Voor de kleine en middelgrote opslagvoorzieningen die nieuwe, gebruikte of refurbished energiedragers opslaan, of deze opslaan voor inzameling of recycling, is maatregel M29 voorgeschreven.

Deze maatregel schrijft voor dat binnen een brandcompartiment waar lithium energiedragers worden opgeslagen geen andere gevaarlijke stoffen (met uitzondering van ADR klasse 9) mogen worden opgeslagen. Veel bedrijven slaan een combinatie van lithium energiedragers en andere gevaarlijke stoffen op. De maatregel M29 houdt voor hen in dat zij hun reeds door de PGS 15 voorgeschreven brandcompartimenten voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen dus niet gebruiken voor het opslaan van lithium energiedragers.

Overgangstermijnen
Men is voornemens om de PGS 37-2 aan te wijzen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), welke van kracht zal worden als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Momenteel is hiervoor 1 januari 2023 de geplande invoeringsdatum. Vanaf die datum zullen ook de in de PGS 37-2 genoemde overgangstermijnen ingaan voor reeds bestaande situaties.
De overgangstermijnen worden genoemd in tabel 7 van bijlage I van de PGS 37-2. Deze lopen uiteen van 3 maanden tot 1, 2 of 5 jaar, afhankelijk van de aard van de gestelde maatregelen. Alleen voor bouwkundige maatregelen kan de overgangstermijn opgerekt worden tot 10 jaar, waarbij aangegeven wordt dat dit alleen van toepassing zal zijn in bijzondere situaties.

Hoe nu verder?
Het is voor alle bedrijven die op enige wijze lithium energiedragers opslaan aan te raden om te bekijken welke invloed de PGS 37-2 gaat hebben op hun werkzaamheden en opslagvoorzieningen. In voorkomend geval kan men voor 29 mei 2022 gebruik maken van de uitnodiging om commentaar te leveren. Na deze datum zal het PGS 37-2 team de commentaren beoordelen en waar nodig verwerken. Het streven is om voor eind 2022 de finale controle uit te voeren.

Uiteraard gaat Special Cargo College zich ook verdiepen in de nu uitgebrachte versie om te zien wat de impact gaat zijn van deze PGS. Houdt onze nieuwsbrief en social media in de gaten voor de aankondigingen van de informatiesessies die wij over enkele weken zullen organiseren.